Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft, opdrachtnemer is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren.

Artikel 2 - Verkoopsvoorstel

De verkoopsvoorstellen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aanvaarding van het gratis aangeboden voorontwerp. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

Artikel 3 - Domeinnamen - registratie en transfer

Elke domeinnaam die door de klant wordt geregistreerd via Connexon, blijft ook eigenaar van deze domeinnaam. We nemen wel het beheer voor onze rekening, maar de eigendom is en blijft altijd ten gunste van de klant.

Artikel 4 - Opzegging of transfer domeinnamen - verandering van provider

Indien de opdrachtgever van provider wenst te veranderen, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen er een transfer van de domeinnaam wordt ingezet. Voor deze transferprocedure moet de opdrachtgever zelf het initiatief nemen door contact op te nemen met de nieuwe hosting-provider van zijn keuze. Bij in gebreke blijven van de betaling aan Connexon voor domeinregistratie & hosting, wordt de domeinnaam door DNS Belgie geblokkeerd en in voorkomend geval kan de domeinnaam terug beschikbaar worden gesteld voor aankoop door derden. Het is van het grootste belang dat u tijdig de facturen betreffende domeinnaam & hosting in orde brengt, om verlies van eigendomsrechten te vermijden. De domeinnaam gaat eerst een tijdje in 'quarantaine', zodat de eigenaar alsnog de mogelijkheid heeft om zijn domeinnaam opnieuw te activeren. Dit brengt extra kosten met zich mee, en kan na een tijd leiden tot volledige verbreking van enige relatie tussen de eerdere eigenaar en de betrokken domeinnaam.

Artikel 5 - Respecteren van het vooropgestelde tijdschema

De opdrachtnemer tracht zo goed als mogelijk het tijdschema met de verschillende fasen van het project, dat vooropgesteld wordt in de specifieke voorwaarden of in de bijlagen, na te leven. Dit tijdschema blijft echter indicatief. Vermits u als klant degene bent die bepaalt welke inhoud er op uw website zal geplaatst worden, hangt het dus ook grotendeels van de opdrachtgever af hoe snel het project kan worden afgewerkt. Bij vlotte aanlevering van tekst- en fotomateriaal, garanderen wij een zeer snelle voortgang van de opdracht.

Artikel 6 - Schuldenaar

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Artikel 7 - Clausule van confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Artikel 8 - Opschorting of annulering van de opdracht

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt.

Artikel 9 - Betaling

De facturatie gebeurt zo snel mogelijk na goedkeuring van het voorontwerp. Van zodra de factuur is vereffend (ten laatste een (1) maand na factuurdatum), wordt onmiddellijk de website online geplaatst op de door de klant gereserveerde domeinnaam.

Bij niet betaling, zal de website NIET gepubliceerd worden, en zal op de door de klant gereserveerde domeinnaam in de eerste fase een vermelding 'in ontwikkeling' worden geplaatst. Blijft de betaling echter meer dan een maand in gebreke, wordt de domeinnaam op non-actief geplaatst.

Artikel 10 - Inhoud van de website

De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij online zet of vraagt om online te zetten. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementen zijn : gedragscode, bescherming van het priveleven, respect voor intellectuele eigendomsrechten, etc. De opdrachtgever garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materieel dat ter beschikking van de opdrachtnemer gesteld wordt. De opdrachtgever beschermt de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website. De opdrachtgever vergoedt de opdrachtnemer voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

Artikel 11 - Offline zetten van de website

De opdrachtnemer kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. Ook het niet tijdig betalen van verschuldigde facturen zal leiden tot het offline gaan van de site. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval de opdrachtnemer hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit :

  • -elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door derden en/of door de klant, hierin begrepen daden van hackers;
  • -elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde informatie en gegevens;
  • -het gebruik van hyperlinks die de rechten van derden schaden; De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting), d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.
  • -het niet-beschikbaar zijn van email door de fout van de provider.

Artikel 13 - Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : staking en lock-out, zowel bij de opdrachtnemer als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 14 - Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Connexon en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.